PRIVACY GDPR 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de ‘Data Protection Directive’, de Europese wetgeving uit 1995. De GDPR is in werking sinds 24 mei 2016. Ze is van toepassing vanaf 25 mei 2018. 

Update: 22/05/2018

DES in Belgium vzw, gevestigd aan Kolkensvijverstraat 18, 3201 Aarschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

DES in Belgium vzw (DIB vzw)

Kolkensvijverstraat 18 

3201 Aarschot 

België 

Tel: 0032476281765

Email: info@desinbelgium.be

Website: www.desinbelgium.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

DES in Belgium vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door lidmaatschap aan te vragen of een enquêteformulier in te vullen via de website, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

DES in Belgium vzw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DES in Belgium vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief .

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

- DES in Belgium vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DES in Belgium vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DES in Belgium vzw) tussen zit. DES in Belgium vzw gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Excel / Word

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DES in Belgium vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

DES in Belgium vzw geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DES in Belgium vzw blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DES in Belgium vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DES in Belgium vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@desinbelgium.be. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DES in Belgium vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@desinbelgium.be

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

            Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

DES in Belgium vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.desinbelgium.be. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018.


Update 04/12/2022  Webdesign ©2022 Pièce Unique Productions